ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TỪ NGÀY 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Theo đó, quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

Với kinh nghiệm và uy tín đã được xây dựng trong suốt nhiều năm qua, Citylaw xin gửi tới quý khách nội dung Điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 01/01/2021 như sau:

Cụ thể, sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản như sau:

Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

Luật Đầu tư 2020 sửa đổi khoản 1 Điều 10 thành “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, so với quy định hiện hành tại khoản 1 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, luật mới đã bỏ quy định “có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng“. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 50 quy định thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như sau:

– Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

– Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp nêu trên, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:

+ UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư;

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

 

Liên hệ

093.123.9398