VĂN BẢN MỚI NHẤT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM – THÔNG TƯ 29/2020/TT-BYT

Thông tư 06 quy định về quản lý mỹ phẩm là căn cứ để các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về mỹ phẩm thực hiện các thủ tục liên quan. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Theo đó, Thông tư 29/2020/TT-BYT thay thế Thông tư số 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

CITYLAW xin tóm tắt các thông tin chính trong Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT như sau::

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4

– Các trường hợp miễn CFS bao gồm:

  • Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nước thành viên;
  • Sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP;
  • Sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

– Các trường hợp CFS được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

  • Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;
  • Có văn bản hoặc thư điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp CFS hoặc cơ quan ngoại giao nước ngoài gửi đến Cục Quản lý Dược có nội dung xác nhận thông tin của CFS;

– CFS phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. 

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2020/TT-BYT;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 về Hồ sơ, thủ tục cấp CFS đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

  • Hồ sơ đề nghị cấp CFS đối với mỹ phẩm xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP;
  • Quy trình cấp CFS đối với mỹ phẩm xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.
Liên hệ

093.123.9398