DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.  Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ để phù hợp và thuận lợi hơn, đồng thời việc thay đổi số vốn điều lệ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và  các nhà đầu tư của doanh nghiệp.

CITYLAW tự hào là đơn vị có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục liên quan đến hoạt động các doanh nghiệp, trong đó có hoạt động thay đổi vốn điều lệ công ty. Những khách hàng tiêu biểu của CITYLAW:

– CÔNG TY CỔ PHẦN HR-VJC
– CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ ĐÔNG A
– CÔNG TY TNHH SYNERGY NINE

Với kinh nghiệm đã được xây dựng suốt nhiều năm qua, CITYLAW xin gửi tới khách hàng “Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty” của chúng tôi như sau:

I. THẨM QUYỀN CƠ QUAN GIẢI QUYẾT 

 • Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

II. CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1.Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ:

 • Thời điểm tăng vốn điều lệ: Doanh nghiệp cần phải hoàn thành tăng vốn điều lệ xong rồi mới thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn để đảm bảo về số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế.
 • Hình thức tăng vốn điều lệ:
 • Đối với Công ty cổ phần: Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần, Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty; Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.
 • Đối với Công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác.
 • Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tăng vốn góp của công ty hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Đối với công ty cổ phần: Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và đúng hạn, Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Giảm vốn do công ty mua lại số cổ phần đã phát hành.
 • Đối với công ty TNHH một thành viên: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm; Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên; Vốn điều lệ không được các thành viên công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty.

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 •  Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 •  Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ 

1. Đối với công ty cổ phần:

1.1  Tăng vốn điều lệ 

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Bản gốc
 • Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới

1.2 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán

 • Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

2.Đối với công ty TNHH 

2.1. Tăng vốn điều lệ 

 • Giấy đề nghị thay đổi; mẫu I-11 (do người đại diện theo pháp luật ký) 
 • Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới):

2.2 Giảm vốn điều lệ 

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăgn ký doanh nghiệp
 • Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
 • Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

V. CÔNG VIỆC CITYLAW THỰC HIỆN 

 • Tư vấn các thủ tục, trình tự thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Hướng dẫn chuẩn bị, soạn hồ sơ 
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước
 • Giải trình hồ sơ, thông báo kết quả khi khách hàng yêu cầu 
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng, tư vấn các thủ tục khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

VI. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTD

TRUNG NGUYEN (Mr) / Lawyer – Manager

 

            ♦ 093 123 9398 – 093 177 9398

            ♦ info@citylaw.vn

            ♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

            ♦ https://citylaw.vn  

Liên hệ

093.123.9398